ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Jméno a příjmení kupujícího:

Adresa kupujícího:


Kontaktní údaje kupujícího (e-mail, telefon/mobil):

Dobrý den, dne………...……… jsem s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu č. …………….., jejímž předmětem bylo zboží ……..…………………………………………………………………………..…….…

Zboží jsem převzal(a) dne ……………………
doklad o koupi č. ……………….. .
Zásilka byla doručena v neporušeném obalu a v bezvadném stavu. Vzhledem k tomu, že zboží nenaplnilo má očekávání, rozhodl(a) jsem se využít svého práva, a v souladu se zněním § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, od výše uvedené kupní smlouvy odstoupit.
Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……….…………,- Kč ve prospěch mého bankovního účtu č. ….…..…………………..………… nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy. Prosím o zaslání potvrzení e-mailem, že s odstoupením souhlasíte.

S pozdravem

Vlastnoruční podpis:

Dne:


Příloha: Doklad o koupi – daňový doklad (faktura)